Day: July 28, 2021

ดนตรีบำบัดโรคดนตรีบำบัดโรคดนตรีบำบัดโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง เป็นโรคที่มีอาการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหว ความจำ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยในบางราย แต่การใช้ดนตรีบำบัดนั้นช่วยให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหว คำพูดภาษาและการรับรู้ที่ดีขึ้น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง คืออะไร โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis หรือ MS) เป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันจะทำลาย ไมอิลีน ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยป้องกัน เส้นใยประสาท ส่วนใหญ่แล้วโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มาอายุระหว่าง 20-40 ปี ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง จะมีอาการหลากหลาย เนื่องจากอาการของโรคจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน และอาการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่เกิดขึ้น แต่อาการที่มักพบได้ในโรคนี้คือ อาการเหนื่อยล้า ตามัว