post

หลีกเลี่ยงดมควันธูปช่วงตรุษจีน

เราจะมาเตือนเลี่ยงดมสัมผัสควันธูป เผากระดาษช่วงตรุษจีน เสี่ยงกระทบระบบทางเดินหายใจสารก่อมะเร็งแนะช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีบูชาเทพเจ้า และแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการจุดธูปและการเผากระดาษเงินกระดาษทองรวมถึงสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ทำจากไม้หรือเศษไม้ไผ่

แต่การจุดธูปจะทำให้เกิดควันที่มีสารมลพิษต่างๆ อาทิ สารพิษทางอากาศ ก๊าซเรือนกระจก และสารก่อมะเร็งรวมไปถึงสารโลหะหนัก 4 ชนิด ได้แก่ โครเมียม นิกเกิล ตะกั่ว และแมงกานีส ที่พบในขี้เถ้าธูปและขี้เถ้าของกระดาษเงินกระดาษทอง

ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่ได้รับสารนั้น โดยเฉพาะประชาชน กลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคระบบหัวใจและ หลอดเลือด ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันธูปและควันจากการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และหลีกเลี่ยงการพักผ่อน หรือนอนหลับในห้องหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก

ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองหรือใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดๆ ปิดปากปิดจมูก หรือแนะนำให้ใช้ธูปขนาดสั้นเพื่อให้เกิดควันระยะสั้น ส่วนการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ควรเผาทีละน้อยๆ และเผาในภาชนะที่มีฝาปิด เมื่อเสร็จพิธีการสักการบูชาควรดับไฟด้วยน้ำ ทันทีและภายหลังการสัมผัสควันธูปและกระดาษเงินกระดาษทองควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตาให้บ่อยขึ้น สำหรับศาลเจ้า ควรตั้งกระถางธูปหรือภาชนะสำหรับเผากระดาษเงินกระดาษทอง ไว้นอกอาคาร และเมื่อเสร็จพิธีแล้วต้องรีบดับไฟเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของควันและไอระเหยของสารพิษ

นอกจากนี้ การเลือกซื้อธูปกระดาษเงินกระดาษทอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก และแสดงข้อความครบถ้วนโดยเฉพาะภาษาไทย เช่น วิธีใช้ การเก็บรักษา คำเตือนเพื่อความปลอดภัย ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตและผู้นำเข้า ลักษณะภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีรอยฉีกขาด และควรซื้อเท่าที่จำเป็นเพื่อลดปริมาณมลพิษจากการเผา